Aanbod en werkwijze ggz voor volwassenen

KlachtenAanbodWat past niet?

Net als binnen de jeugd-ggz wordt ook binnen de hulp aan volwassenen gestart met een kennismakingsgesprek. Daarbij wordt stilgestaan bij uw verhaal, bij de problemen die op de voorgrond staan en welke zorgen, verlangens en doelen u heeft. Soms wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. Na een of enkele sessies wordt in overleg met u het behandelplan opgesteld, met daarin de doelen en de behandelwijze.

Praktijk De Engh hecht sterk aan het betrekken van belangrijke naasten. We werken zo kort als kan, maar bieden langere trajecten als dat nodig is. Gemiddeld duurt een behandeling 8 tot 12 sessies. Een sessie duurt in principe 45 of 60 minuten. We evalueren het verloop van de behandeling regelmatig. Indien nodig stellen we het behandelplan bij.

close up of pissarro painting

Klachten

Een aanmelding bij Praktijk De Engh is passend als er sprake is van:

klachten die passend zijn in de generalistische basis-ggz, zoals burn-out en stressklachten, een negatief zelfbeeld, angst- en stemmingsstoornissen, zingevingsvragen
problemen in het omgaan met ADHD of autisme (bij uzelf, uw partner of uw kind)
partnerrelatieproblemen

Behandelaanbod

Binnen Praktijk De Engh is het volgende behandelaanbod beschikbaar voor volwassenen:

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. CGT is een vorm van psychotherapie die is gestoeld op de gedachte dat klachten en problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten, gevoelens en gedrag. Door te leren om anders tegen situaties aan te kijken, zich bewust te zijn van de invloed van gedachten op gevoelens en anders met gedachten en gevoelens om te gaan, kunnen klachten verholpen worden of leert iemand beter omgaan met de psychische klachten. Tijdens de behandeling worden gedachten, gevoelens en gedrag onderzocht en besproken. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken met een therapeut, door gerichte oefeningen tijdens de therapiesessies en huiswerkopdrachten om tussen de therapiesessies zelf actief aan de problemen te werken.

Emotionally Focused Therapy (EFT) en Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) zijn twee effectieve methoden voor relatietherapie die bij Praktijk De Engh worden gebruikt. Juist mensen die veel van elkaar houden, kunnen elkaar kwetsen en emotioneel raken. Vaak gebeurt dit uit angst om de ander kwijt te raken. Ook komt het regelmatig voor dat gevoelens van wederzijds respect en waardering zijn afgenomen. Bij relatietherapie ligt de focus op de onderlinge interacties. De therapeut onderzoekt samen met de partners de vaste patronen en onderliggende emoties. De therapie is gericht op emotionele acceptatie en tolerantie. Pijnlijke zaken worden besproken en de therapie ondersteunt de partners om daar open en eerlijk met elkaar over te praten en zo zichzelf en de ander beter te leren kennen.

Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken kunnen worden bij de therapie. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het samen verhelderen en concretiseren van het doel van het traject, waarbij de cliënt meer zicht krijgt op zijn/haar verlangens, krachten en oplossingen. Niet de analyse van het probleem maar coping en ‘doe meer van wat je al doet, als het probleem er (even) niet is’ staan centraal. Therapeuten maken daarbij onder andere gebruik van de wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen. Positieve psychologie focust zich op de positieve ervaringen en kwaliteiten van de cliënt met als doel het realiseren van een productief, zinvol en plezierig leven.  

Psycho-educatie is een verzamelnaam voor interventies die erop gericht zijn om de cliënt en de omgeving kennis en vaardigheden te geven met betrekking tot een specifiek probleem, zoals angst, autisme of ADHD. Psycho-educatie kan gegeven worden op verschillende niveaus: informerend niveau (doel: onderkenning), begeleidend niveau (doel: acceptatie en praktische advisering) en therapeutisch niveau (doel: leren omgaan met chronische problematiek; bijkomende problemen en stress leren plaatsen in een vernieuwd zelfbeeld, toekomstperspectief en ambities). Psycho-educatie vindt vaak plaats via gesprekken en wordt aangevuld met schriftelijke informatie of beeldmateriaal. Bij Praktijk De Engh wordt daarnaast gebruik gemaakt van e-Healthmodulen van Therapieland en specifieke methodieken zoals Brain Blocks.

E-health wordt binnen Praktijk De Engh ingezet in de vorm van programma’s van Therapieland in aanvulling op het therapietraject. Voorbeelden hiervan zijn psycho-educatie modulen op het gebied van ADHD of autisme of e-health ondersteuning bij CGT-trajecten op het gebied van angst of stress. Bij Praktijk De Engh wordt daarnaast gebruik gemaakt van beeldbellen als aanvulling op fysieke afspraken.    

Wat past niet?

In de volgende situaties kunt u niet terecht bij Praktijk De Engh:

bullitpoint
Als er sprake is van een acute crisissituatie; u belt in dat geval met uw eigen huisarts, de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in de buurt, 112 (alarmnummer) of 0800-0113 (zelfmoordpreventie).
Als er sprake is van ernstige psychische of psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek of hoog suïcidegevaar.

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.