Aanbod en werkwijze
jeugd-ggz

AanmeldklachtenDiagnostiekBehandelaanbodWat past niet?

Praktijk De Engh biedt hulp bij psychosociale problemen,
gezinsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek en leerproblemen bij kinderen en jeugdigen (3 tot 18 jaar). Het aanbod bij Praktijk De Engh bestaat uit diagnostiek, advies en behandeling met als doel de klachten te begrijpen, te verminderen en er beter mee om te leren gaan.

Binnen de basis jeugd-ggz wordt de relatief lichtere of chronische stabiele problematiek behandeld. Meer complexe en ernstige problematiek past binnen de specialistische jeugd-ggz. Praktijk De Engh beschikt over expertise op beide gebieden. We werken kortdurend als dat kan en bieden uitgebreide diagnostiek en therapie als dat nodig is.

close up of pissarro painting

Aanmeldklachten

Praktijk De Engh biedt hulp bij:

aanhoudende gevoelens van somberheid, boosheid of angst

problemen in het contact met gezinsleden, leeftijdsgenoten of volwassenen

problemen op het gebied van concentratie, werkhouding of gedrag

gehechtheidsproblematiek

trauma

schoolproblemen, zoals ernstige leerproblemen of schoolweigering

emotieregulatieproblemen

psychosomatische klachten, zoals buikpijn of hoofdpijn

problemen op het gebied van genderidentiteit of seksuele geaardheid

Verwijzingen naar Praktijk De Engh zijn ook mogelijk bij gerichte diagnostische vragen, zoals classificerend onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD of autisme of onderzoek naar het cognitieve of neuropsychologische profiel.

Diagnostiek

De intakefase bestaat uit een dossieranalyse, de afname van vragenlijsten en een of enkele intakegesprekken. Meestal betreft het systeemgesprekken met het kind of jeugdige en de ouders. Afhankelijk van de gezinssituatie worden hier passende keuzes in gemaakt. Het doel van de gesprekken is om samen zicht te krijgen op het persoonlijke verhaal.

Als na de intakefase de problemen nog onvoldoende begrepen worden om advies te kunnen geven, volgt aanvullende diagnostiek. U kunt daarbij denken aan gesprekken, vragenlijsten, observaties of testdiagnostiek.

Behandelaanbod

Op basis van het individuele verhaal en de Richtlijnen Jeugd worden passende opties voor interventie geboden. De focus ligt daarbij op het samen realiseren van veranderingen, zodat cliënten zich goed begrepen voelen, klachten afnemen en het welbevinden toeneemt. Het behandelplan wordt nadrukkelijk samen met betrokkenen opgesteld. Trajecten verschillen sterk in duur en frequentie van de sessies. Praktijk De Engh biedt maatwerk: we werken volgens de richtlijnen, maar wijken daar ook beredeneerd van af als dat nodig is. 

Evaluaties op basis van het behandelplan vormen een vast onderdeel van het behandeltraject. Als de doelen voldoende behaald zijn, wordt het traject afgerond en eventueel doorverwezen naar lichtere vormen van ondersteuning. Mocht een interventie onvoldoende effectief blijken, dan wordt in overleg verwezen naar meer intensieve of hoogspecialistische zorg. Na afloop van het traject ontvangen cliënten een uitnodiging voor het invullen van een cliënttevredenheidsvragenlijst.

Binnen Praktijk De Engh is het volgende behandelaanbod beschikbaar:

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelnaam voor hulpvormen waarin cliënten leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en de omgeving. Cognitieve gedragstherapie kent verschillende varianten voor uiteenlopende leeftijden en problemen, zoals depressie, angst of gedragsproblemen. Technieken die in cognitieve gedragstherapie vaak gebruikt worden zijn cognitieve herstructurering, psycho-educatie en blootstelling of ‘exposure’. Een CGT-traject bij een kind gaat altijd samen met ouderbegeleiding. Voorbeelden van CGT-methodieken die binnen Praktijk De Engh worden gebruikt zijn: Surfen op emoties, Competitive Memory Training, Zelf plannen, Slaapproblemen bij kinderen tot 12 jaar, Selectief Mutisme, Denken + Doen = Durven, Dwangstoornis, 3 op een rij, COMET, Wegwijs in dyslexie en dyscalculie.

Traumatherapie is een verzamelnaam voor hulpvormen met als doel het verminderen van de klachten als gevolg van de herinneringen aan ingrijpende ervaringen. Binnen Praktijk De Engh wordt gebruik gemaakt van onder meer de volgende psychologische behandelingen: TF-CBT, EMDR, IGT-K, Imaginaire Exposure in combinatie met exposure in vivo, verhalenmethoden en de Slapende Honden methode. Bij traumatherapie bij kinderen worden de ouders altijd actief betrokken.

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen of jongeren (MBT) is een intensieve therapie voor cliënten met problemen met mentaliseren (het kunnen begrijpen en verklaren van het eigen en andermans gedrag) en daaraan gerelateerde moeite met het reguleren van emoties. Een MBT-traject bij een kind of jongere gaat altijd samen met ouderbegeleiding of systeemtherapie. Binnen een MBT-traject ontwikkelt het kind of jongere de capaciteit om emoties te identificeren, reguleren en uiten en om relaties te vormen en onderhouden. Bij ouders is het doel om het reflectief functioneren te versterken en een veilige basis te vormen, ook in situaties van stress.

Gehechtheidsgerichte therapie is gericht op het versterken van de verbinding tussen gezinsleden en in het bijzonder de ouder-kindrelatie. Bij EFT-gezinstherapie staan de emoties en gevoelens van alle gezinsleden centraal, worden terugkerende patronen onderzocht en wordt de onderlinge communicatie verbeterd. Bij ABFT/AFFT worden jongeren geholpen om met vertrouwen hun problemen te delen met hun ouders en worden ouders geholpen om hun kind zo te ondersteunen dat het zich begrepen en gehoord voelt. NIKA is een kortdurende interventie gericht op het doorbreken van onveilige patronen en het bevorderen van veilige patronen in de ouder-kindrelatie.

Speltherapie, ook wel beeldcommunicatie genoemd, is een vorm van psychotherapie voor kinderen van circa 3-12 jaar. In spel kan het kind uitdrukken hoe het zich voelt en hoe het de wereld om zich heen beleeft en ervaart. Speltherapie wordt onder meer ingezet bij emotionele of sociale problemen, zoals onzekerheid of moeite hebben met het uiten van gevoelens. De therapeut bouwt een vertrouwensband op met het kind. Tijdens het spel volgt de therapeut de initiatieven van het kind, ondertitelt wat er gebeurt en speelt soms mee. Binnen Praktijk De Engh wordt binnen verschillende behandelingen gebruik gemaakt van elementen uit de speltherapie. Daarnaast wordt het ook ingezet als hoofdvorm, bijvoorbeeld bij de methodiek Zachtjes Balen, waarin het kind leert om te gaan met boosheid en spanning met behulp van schildpad-handpop Toontje.

Bij (systemische) ouderbegeleiding en mediatietherapie ligt de focus op de ouders als motor van verandering. Ouders leren het gedrag van hun kind (nog) beter te begrijpen en hun handelen (nog) beter af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van hun kind. Ook leren ouders hun eigen gedrag (nog) beter te begrijpen en meer zicht te krijgen op het effect ervan op hun kind. In de ouderbegeleiding wordt ook ruim aandacht geschonken aan normalisatie, goed genoeg ouderschap en zelfzorg. Bij mediatietherapie fungeren de ouders als co-therapeuten om het gewenste gedrag van hun kind te versterken en uit te breiden.

Dyslexie- en dyscalculiebehandeling zijn specifiek gericht op kinderen met leerstoornissen op het gebied van technisch lezen en/of spelling (dyslexie) of rekenen (dyscalculie). In meestal wekelijkse sessies leert het kind specifieke lees-, spelling- of rekenvaardigheden. De behandelaar maakt daarbij gebruikt van ‘best practice’ principes, het directe instructiemodel en gedragstherapeutische interventies. Ook besteedt de behandelaar aandacht aan het acceptatieproces en het leren omgaan met de leerstoornis, bijvoorbeeld door de inzet van hulpmiddelen zoals voorleessoftware, geheugenkaarten of een rekenmachine. Voor een effectieve dyslexie- of dyscalculiebehandeling is periodieke afstemming met school en ouders een voorwaarde. Scholen hebben een wettelijke verplichting om leerlingen die dat nodig hebben passende ondersteuning te bieden.
Dyslexie- en dyscalculiebehandeling vallen in principe niet binnen de jeugd-ggz en worden niet vergoed. Een uitzondering hierop is de behandelindicatie Ernstige Dyslexie. Als er voldaan wordt aan de verwijscriteria van Ernstige Dyslexie, dan wordt via de poortwachter doorverwezen naar dyslexiezorg binnen de Jeugdwet en wordt de diagnostiek en behandeling tot een bepaald bedrag vergoed. Praktijk De Engh beschikt over het NKD-keurmerk dyslexie.
Dyslexie en dyscalculie komen vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals ADHD of autisme. Ook is er vaak sprake van verweven psychische problematiek, zoals angst. Praktijk De Engh beschikt over expliciete deskundigheid op het gebied van diagnostiek en behandeling bij complexe leerstoornissen.

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het samen verhelderen en concretiseren van het doel van het traject, waarbij de jongere meer zicht krijgt op zijn/haar verlangens, krachten en oplossingen. Niet de analyse van het probleem maar coping en ‘doe meer van wat je al doet, als het probleem er (even) niet is’ staan centraal. Therapeuten maken daarbij onder andere gebruik van de wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen. Positieve psychologie focust zich op de positieve ervaringen en kwaliteiten van de jongere met als doel het realiseren van een productief, zinvol en plezierig leven.

Psycho-educatie is een verzamelnaam voor interventies die erop gericht zijn om de cliënt en de omgeving kennis en vaardigheden te geven met betrekking tot een specifiek probleem, zoals angst, autisme of ADHD. Psycho-educatie kan gegeven worden op verschillende niveaus: informerend niveau (doel: onderkenning), begeleidend niveau (doel: acceptatie en praktische advisering) en therapeutisch niveau (doel: leren omgaan met chronische problematiek; bijkomende problemen en stress leren plaatsen in een vernieuwd zelfbeeld, toekomstperspectief en ambities). Psycho-educatie vindt vaak plaats via gesprekken en wordt aangevuld met schriftelijke informatie of beeldmateriaal. Bij Praktijk De Engh wordt daarnaast gebruik gemaakt van e-Healthmodulen van Therapieland en specifieke methodieken zoals Brain Blocks.

E-health wordt binnen Praktijk De Engh ingezet in de vorm van programma’s van Therapieland in aanvulling op het therapietraject. Voorbeelden hiervan zijn psycho-educatie modulen voor de jeugdige of de ouder op het gebied van ADHD of autisme of e-health ondersteuning bij CGT-trajecten op het gebied van angst, dwang of stress. Bij Praktijk De Engh wordt daarnaast gebruik gemaakt van beeldbellen als aanvulling op fysieke afspraken.

Kortdurende interventies op school kunnen onderdeel uitmaken van het behandeladvies. Een voorbeeld hiervan is periodiek overleg met ouders, school, (indien passend) de jeugdige en andere betrokkenen, bijvoorbeeld om de uitkomsten van een diagnostiektraject te bespreken. Een ander voorbeeld is een behandeling op school, zoals bijvoorbeeld binnen de aanpak van selectief mutisme. Ook biedt Praktijk De Engh korte professionaliseringstrajecten waarbij de focus ligt op het samen onderkennen en formuleren van specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van een leerling en het (nog) meer inzetten van passend leerkrachtgedrag.

Praktijk De Engh biedt groeps- en oudertrainingen. De groepstraining 'Op weg naar het VO' is bestemd voor kinderen in groep 8 met specifieke onderwijsbehoeften gerelateerd aan bijvoorbeeld een leerstoornis, ADHD of zelfbeeldproblematiek. Het doel is om goed voorbereid en met vertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen zetten. Praktijk de Engh biedt ook enkele oudertrainingen aan, bestemd voor ouders van kinderen met ADHD of autisme.

Wat past niet?

In de volgende situaties kunt u niet terecht bij Praktijk De Engh:

bullitpojnt
Als er sprake is van een acute crisissituatie; u belt in dat geval met uw eigen huisarts of de huisartsenpost, de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in de buurt, 112 (alarmnummer) of 0800-0113 (zelfmoordpreventie).
Als een van de ouders en/of de jeugdige niet wil meewerken of geen toestemming geeft.
Als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, zoals een ernstige eetstoornis, verslavingsproblematiek of hoog suïcidegevaar.
Als er sprake is van leerproblemen waarbij nog onvoldoende hulp op zorgniveau 2 en 3 is ingezet.
Als er sprake is van relatief lichte problemen waarvoor nog geen passende hulp is ingezet in de basiszorg; geadviseerd wordt om in dat geval contact op te nemen met bijvoorbeeld de huisarts, POH-GGZ of het CJG.

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.