Missie en visie

Praktijk De Engh biedt psychische hulp aan kinderen en jongeren, hun gezinnen en volwassenen. Kernbegrippen hierbij zijn:

Persoonsgericht
Respectvol
Deskundig
Maatwerk
Individuele en systemische aanpak
Gericht op herstel van veerkracht, perspectief en deelname
In samenwerking met ketenpartners

Close up of Pissarro painting

Praktijk De Engh biedt (specialistische) ggz aan kinderen en jongeren en hun gezinnen en daarnaast aan volwassenen. We bieden professionele hulp bij uiteenlopende psychische problemen en combineren daarbij individuele en systemische perspectieven. De (post) academisch geschoolde medewerkers van Praktijk De Engh (BIG- en/of SKJ geregistreerd) zijn zeer deskundig en bieden maatwerk, waarbij de cliënt centraal staan. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde diagnostische instrumenten en behandelmethodieken. De medewerkers van Praktijk De Engh blijven zich structureel professioneel ontwikkelen, onder meer door het volgen van nascholing, het bijhouden van vakliteratuur en deelname aan diverse intervisiegroepen.

Bij Praktijk De Engh zijn hoogopgeleide deskundigen verantwoordelijk voor de taxatiefase, zodat een weloverwogen advies gegeven kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan: monitoring en uitstellen van hulp; normaliseren van de klachten en betrekken van eigen netwerk en/of maatschappelijke partijen; verwijzen voor hulpvormen, zoals logopedie, RT, gezins- of opvoedondersteuning of een sova-training; (neuro)psychologische diagnostiek; behandeling of therapie, zoals EMDR, CGT of systeemtherapie.

Praktijk De Engh kiest voor persoonsgerichte zorg, waarbij de behandeling geselecteerd wordt die tot de beste uitkomst leidt bij de cliënt. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan het versterken van de veerkracht en autonomie, het herstel van het perspectief en welbevinden en ook het vergroten van de zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Kort en snel als het kan, langer en intensief als dat nodig is.
Bij enkelvoudige problematiek wordt doelgerichte hulp geboden. Bij complexe problematiek wordt de zorgvraag breed benaderd, zodat gepaste hulp op diverse domeinen ingezet kan worden.

We schalen de hulpverlening af zodra de zorgvraag dat toelaat. Daarbij besteedt Praktijk De Engh veel aandacht aan netwerkzorg; door het netwerk (ouders, broer/zus, grootouders, andere familieleden of vrienden, buren, school) om de cliënt te versterken, is het herstel duurzamer. Daarnaast zorgt Praktijk De Engh, indien van toepassing, ook voor passende nazorg.

Praktijk De Engh beschouwt de ggz als een schakel in een keten; in die keten dient er veel aandacht te zijn voor het versterken van de mentale gezondheid en het voorkomen van mentale aandoeningen. Als de drempel lager wordt om over problemen te praten en hulp te zoeken (normaliseren) én er voldoende laagdrempelige hulp beschikbaar is, dan kunnen veel psychische problemen voorkomen worden.

We zoeken - voor die vormen van zorg die wij zelf (nog) niet bieden - de samenwerking met andere zorgaanbieders. Praktijk De Engh werkt nadrukkelijk en intensief samen met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, medisch specialisten (kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters), gedragsdeskundigen en onderwijsprofessionals, met name in het midden van het land. Vertrouwen en wederkerigheid staan voor ons centraal in de relatie met onze netwerkpartners. Wij verplichten onszelf om - samen met onze netwerkpartners - een snelle toegankelijkheid voor onze cliënten te realiseren omdat lang(er) wachten kan bijdragen tot gezondheidsschade.

Binnen Praktijk De Engh staat de cliëntenzorg centraal, maar zijn daarnaast de medewerkers op verschillende manier betrokken bij innovatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Omdat deze velden elkaar versterken, komen we tot steeds betere zorg. Dit, gecombineerd met een multidisciplinaire aanpak en een veilig zorg- en werkklimaat, zorgt blijvend voor goede resultaten en tevreden cliënten en zorgprofessionals.

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.