Privacybeleid

Praktijk De Engh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy staat omschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verzoeken u vriendelijk om bij vragen contact op te nemen met het secretariaat.

Verwerking persoonsgegevensBeveiligde communicatieBewaren van persoonsgegevensVerstrekking aan derdenRechtenKlachtenBeveiliging
Close up of Pissarro painting

Praktijk De Engh houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en dat alleen de minimaal noodzakelijke informatie verwerkt wordt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk De Engh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: administratieve doeleinden, het leveren van passende zorg en het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst en de afwikkeling van de financiële vergoeding voor geleverde zorg. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Beveiligde communicatie

Praktijk De Engh heeft met onderstaande leveranciers een verwerkersovereenkomst voor het veilig beheren van deze gegevens.

Voor het communiceren met verwijzers wordt gebruik gemaakt van ZorgDomein, een beveiligd systeem voor het uitwisselen van gegevens binnen de zorgsector. Verwijzers kunnen ons op deze manier veilig informatie toesturen.
Voor het digitaal versturen van vertrouwelijke gegevens wordt gebruik gemaakt van ZorgMail.
Voor de zorgadministratie maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch cliëntendossier, Cliendo.
Voor het verzorgen van E-health ondersteuning wordt gebruik gemaakt van Therapieland.

Bewaren van persoonsgegevens

Praktijk De Engh bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zorginhoudelijke gegevens, inclusief de aanmeld- en persoonsgegevens, worden door Praktijk De Engh digitaal bewaard gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en - overeenkomstig de WGBO - daarna tot minimaal 20 jaar na afloop van de zorg. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Praktijk De Engh geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst danwel de administratieve en financiële afhandeling van vergoeding van de zorg.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

Het indienen van declaraties bij gemeenten. Dit vindt plaats via beveiligde verbindingen en betreft alleen administratieve gegevens. De gemeente kan uitsluitend informatie krijgen over een gestelde diagnose of over de inhoud van de zorg als dat met u is besproken en u daar schriftelijk uw toestemming voor heeft gegeven.
Het verzorgen van de loonadministratie en boekhouding.

Overeenkomstig de WGBO ontvangt de medisch verwijzer een terugkoppeling van de geleverde zorg.

Ook in andere gevallen kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hierom verzoekt of schriftelijk toestemming voor geeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de kinderarts, informatie wenst over de bij Praktijk De Engh geleverde zorg.

Beveiliging

Praktijk De Engh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden hiervan zijn:

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Alle medewerkers van Praktijk De Engh hebben een geheimhoudingsplicht.
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Communicatie met onder andere verwijzers gebeurt via een beveiligde verbinding (ZorgMail).
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten omtrent verwerking persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.