Praktische informatie

Aanmelding en intakeKosten en vergoedingenToestemmingIdentificatieWachttijdAfzeggenInformatie voor verwijzers
part of pissarro painting

Aanmelding en intake

Ouders of verzorgers kunnen hun kind aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden, ook zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. Ook volwassenen wordt gevraagd zich, individueel of als stel, aan te melden via het aanmeldformulier.

Na ontvangst van het aanmeldformulier nemen wij binnen een week contact met u op.

Aanmeldformulier

Kosten en vergoedingen

Vergoede zorg
Praktijk De Engh biedt vergoede zorg in de jeugdzorgregio’s Lekstroom (Nieuwegein e.o.) en Gooi en Vechtstreek (Hilversum e.o.). Kinderen en jongeren uit deze regio’s komen in aanmerking voor vergoede zorg op basis van een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een beschikking van het jeugd- of wijkteam van de gemeente.

Ook biedt Praktijk De Engh vergoede dyslexiezorg binnen de regio Eemland (Soest, Amersfoort e.o.). Aanmelding hiervoor gebeurt door ouders en school via het Samenwerkingsverband De Eem.

Voor cliënten buiten deze regio’s is het in sommige gevallen mogelijk de zorg binnen de jeugd-ggz bij Praktijk De Engh (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via een individuele gemeentelijke beschikking, een beschikking via het CJG of een PGB (persoonsgebonden budget). Neemt u voor meer informatie contact op met uw gemeente, het CJG of het secretariaat van Praktijk De Engh. Daarnaast is het soms mogelijk om onderwijsgerelateerde zorg vergoed te krijgen door de school van uw kind of het betrokken samenwerkingsverband. Neemt u voor meer informatie contact op met het zorgteam van school of het secretariaat van Praktijk De Engh.

Overgangsregeling (jong)volwassenen (18+)
Psychologische zorg voor volwassenen die vóór hun 18e al in zorg waren bij Praktijk De Engh kan op restitutiebasis een jaar lang (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekering op basis van de Overgangsregeling 18+.
Dit houdt in dat de cliënt de factuur van de therapie eerst zelf moet betalen en vervolgens in kan dienen bij de zorgverzekeraar.

Niet-vergoede zorg
Indien er sprake is van niet-vergoede zorg, hanteert Praktijk De Engh de volgende tarieven binnen de jeugd-ggz en volwassen-ggz:

diagnostiek per uur: €105,00

behandeling/therapie per sessie (45 min. contact, 15 min. voorbereiding): €105,00

partnerrelatietherapie per sessie (75 min. contact, 15 min. voorbereiding): €131,25

U ontvangt een offerte.

Kosten supervisie
De kosten voor supervisie bedragen €105,00 per uur.

Toestemming

Bij de aanmelding van kinderen en jeugdigen tot 16 jaar is toestemming voor onderzoek of behandeling nodig van de ouders(s)/voogd met gezag. Dat geldt ook in het geval van gescheiden ouders. Kinderen tussen 12-16 jaar worden ook zelf verzocht hun toestemming te geven. Het toestemmingsformulier wordt door het secretariaat toegestuurd.

Bij gescheiden ouders hebben beide wettige gezagdragers recht op informatie over de hulp die bij Praktijk De Engh plaatsvindt. Er worden vooraf met u afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten of voortgang.

Identificatieplicht

Bij vergoede zorg zijn zorgaanbieders verplicht het identiteitsbewijs te controleren. Wilt u bij het eerste bezoek daarom een geldig identiteitsbewijs meenemen (ID, paspoort, vreemdelingendocument) van uw kind?

Wachtlijst

Praktijk De Engh heeft een wachtlijst. De wachttijd vanaf de aanmelding bedraagt op dit moment ongeveer 16 weken. Voor sommige hulpvragen kan dit korter of langer zijn. Helaas geldt voor bepaalde hulpvragen en therapietrajecten een tijdelijke aanmeldstop. Neemt u voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Afzeggen

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien een afspraak niet wordt nagekomen en niet tijdig is afgezegd, zal een bedrag van €50,- in rekening gebracht worden. Dit bedrag, het ‘no-show-tarief’, wordt niet vergoed.

Informatie voor verwijzers

Praktijk De Engh is een middelgrote praktijk en biedt diagnostiek, advies en therapie binnen de basis en specialistische jeugd-ggz. Ook is er een bescheiden behandelaanbod voor volwassenen. De zorg wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van (post)academisch opgeleide psychologen en orthopedagogen met aanvullende registraties op het gebied van onder andere de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Diverse medewerkers bieden supervisie en postacademische nascholing aan zorgprofessionals.

U kunt kinderen en jeugdigen doorverwijzen naar Praktijk De Engh voor diagnostiek, behandeling, therapie en advies bij ontwikkelingsproblematiek (inclusief classificerend onderzoek bij onder meer AD(H)D en autisme), gezins- en relatieproblematiek, psychosociale problemen (zoals angst- en stemmingsproblematiek) en (ernstige) leer- of schoolproblemen, inclusief vergoede dyslexiezorg.

Het aanbod voor volwassenen (niet vergoed) binnen Praktijk De Engh bestaat uit relatietherapie, psychotherapie bij lichte tot matige klachten (zoals angsten, sombere gevoelens of onzekerheid) en psycho-educatie bij ADHD of autisme (bij de cliënt zelf of een naaste).

Bent u huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een verwijzer binnen het sociaal domein? Dan kunt u via ZorgDomein uw patiënt of cliënt aanmelden voor een diagnose en/of behandeling. Op basis van onze indicaties en contra-indicaties voor kind, jeugd en volwassenen kunt u zien in welke situaties een verwijzing naar Praktijk De Engh passend is. Daarnaast biedt Praktijk De Engh dyslexiezorg en is het voor Dyslexie SWV de Eem mogelijk om als poortwachter naar Praktijk De Engh te verwijzen voor een vergoedtraject bij ED (ernstige dyslexie).

Samenwerkingspartners
Bij Praktijk De Engh werken we intensief samen met onze zorgpartners, zoals huisartsen, kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en het sociaal domein (jeugdteams, sociaal team, buurtteam). We beschikken over expliciete deskundigheid op het gebied van complexe leerproblemen en diagnostiek en begeleiding binnen zowel het reguliere als speciaal onderwijs en werken samen met alle scholen in de regio en de betrokken samenwerkingsverbanden. Daarnaast onderhouden we contacten met het CJG en andere betrokken professionals, zoals remedial teachers, logopedisten, ambulant begeleiders, psychomotorisch therapeuten.

Bij Praktijk De Engh vormen evaluaties op basis van het behandelplan een vast onderdeel van het behandeltraject. Zodra de doelen voldoende behaald zijn, wordt het traject afgeschaald en afgerond en wordt er zo nodig doorverwezen naar lichtere vormen van ondersteuning. Mocht een interventie onvoldoende effectief blijken, dan wordt in overleg verwezen naar meer intensieve of hoogspecialistische zorg.

Praktische informatie voor verwijzers binnen de ggz
Ouders dienen zelf hun kind aan te melden via het aanmeldformulier op de website. Ook volwassenen dienen het aanmeldformulier in te vullen. Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat.

Op basis van een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, het sociaal domein, het CJG of een verwijzing voor dyslexiezorg door SWV de Eem, komt de zorg binnen de jeugd-ggz in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente.

Op de verwijsbrief dient de volgende informatie te staan:

Voor welke vraag (vermoeden van diagnose) wordt het kind/jeugdige aangemeld?

De AGB-code van de verwijzer of het beschikkingsnummer in geval van doorverwijzing door het sociaal domein

Praktijk De Engh heeft zorgcontracten afgesloten in de jeugdzorgregio’s Lekstroom (Nieuwegein e.o.) en Gooi en Vechtstreek (Hilversum e.o.). Ook biedt Praktijk De Engh vergoede dyslexiezorg binnen de regio Eemland. Voor cliënten buiten deze regio’s is het in sommige gevallen mogelijk de zorg bij Praktijk De Engh vergoed te krijgen via een individuele beschikking, een PGB (persoonsgebonden budget) of bekostiging door het samenwerkingsverband.

Niet-vergoede zorg
Bij Praktijk De Engh wordt ook niet-vergoede zorg geboden, zoals dyscalculiebehandeling, therapie bij aanpassingsproblemen of relatietherapie.

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.